Tel: 088 - 297 11 00
Neem contact op
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.  Finaal Adviesgroep B.V. respecteert de privacy van haar klanten, de gebruikers van Loonkostentool en de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Alle persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

  Verwerking van persoonsgegevens

  Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren is het onvermijdelijk om persoonsgegevens te verwerken. Het gaat hierbij om gegevens van contactpersonen, gebruikers van de Loonkostentool applicatie en (ex) werknemers van organisaties die dienstverlening afnemen.
  Concreet gaat het om de volgende gegevens:

  Contactpersonen

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

  Gebruikers van Loonkostentool

  • Voor-en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

  Betrokkenen:

  • NAW gegevens
  • BSN
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Arbeidsrelatiegegevens
  • Loongegevens
  • Gegevens over de gezondheid (niet medisch)
  • Gegevens die voortvloeien uit SV-regelingen

  De verwerking vindt in principe en waar mogelijk plaats binnen en via de door Finaal Adviesgroep B.V. ontwikkelde Loonkostentool. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, worden de gegevens alsnog beveiligd verwerkt en wordt zo spoedig mogelijk naar een passende oplossing gezocht binnen Loonkostentool.

  Doel van de verwerking

  Finaal Adviesgroep B.V. verwerkt slechts persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dienstverlening op het gebied van de optimale benutting van SV regelingen. Verwerking vindt plaats door de (ex-) werkgever en Finaal Adviesgroep B.V. Aan de verwerking ligt te allen tijde een licentie en bewerkersovereenkomst ten grondslag, die gesloten wordt met Finaal Adviesgroep B.V. Hierbij is het in veel gevallen onvermijdelijk om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat (uitvoering Ziektewet en WGA eigenrisicodrager schap en communicatie met UWV, (inkomens)verzekeraars en de Belastingdienst).

  Finaal Adviesgroep B.V. verwerkt in dit kader slechts BSN en gegevens over de gezondheid (niet medisch). Overige bijzondere persoonsgegevens worden niet verwerkt en wenst Finaal Adviesgroep B.V. ook niet te ontvangen.

  Bewaartermijnen

  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking, dan wel de geldende wettelijke bewaartermijn. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

  • Gegevensgroep
  • Bewaartermijn
  • Persoonsgegevens
  • Zo lang als noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt met een maximum van 12 jaar

  Per situatie gelden de volgende bewaartermijnen:

  Arbeidsrelatie, overeenkomst en loon:
  Maximaal 2 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

  Ziekteverzuim:
  Maximaal 2 jaar na beëindiging van de arbeidsrelatie, tenzij:

  ERD Ziektewet:
  (maximaal 5 jaar na beëindiging van de arbeidsrelatie);

  ERD WGA:
  (duur van het WGA traject tot maximaal 10 jaar na ingangsdatum WGA)

  Re-integratie en poortwachter dossier:
  Maximaal 2 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

  Specificaties UWV ihkv ERD WGA:
  Maximaal 7 jaar na beëindiging van activiteiten met betrekking tot claimafhandeling die voortvloeien uit verzekeringscontract betreffende ERD WGA. Voor de overige gegevensgroepen is bepaald, dat gegevens bewaard blijven totdat de einddatum van een status of hieruit voortvloeiende regeling bereikt wordt óf totdat facturatie m.b.t. aan regeling gekoppelde dienstverlening heeft plaatsgevonden. Indien dit laatste het geval is worden gegevens nog maximaal 6 maanden bewaard.

  Gegevensdeling

  Finaal Adviesgroep B.V. verkoopt gegevens niet aan derden. Persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst voor dienstverlening óf om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan UWV en (inkomens)verzekeraars. Met organisaties die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.

  Cookies

  Loonkostentool plaatst technische en functionele cookies op de computer van de gebruiker en bezoekers. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Betrokkenen hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Verzoeken ten aanzien van deze rechten kunnen door betrokkenen worden ingediend bij de (ex-)werkgever. Bij directe verzoeken aan Finaal Adviesgroep B.V. zal overleg plaatsvinden met de verwerkingsverantwoordelijke. Indien de (ex-)werkgever het verzoek zelf niet kan uitvoeren, zal deze hierbij ondersteund worden door de Servicedesk van Loonkostentool. De Servicedesk kan benaderd worden via info@loonkostentool.nl.

  Beveiliging van gegevens

  Finaal Adviesgroep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Aanpassen privacy verklaring

  Finaal Adviesgroep B.V. behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen in op de website van Finaal Adviesgroep B.V. worden gepubliceerd.

  Contactgegevens voor klachten en vragen

  Bij klachten of vragen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via onderstaande gegevens:

  Finaal Adviesgroep B.V.
  Stationsplein 1, 3331 LL Zwijndrecht
  Postbus 271, 3330 AG Zwijndrecht
  info@finaaladviesgroep.nl

  Datum laatste aanpassing: 18 mei 2018